? بررسی روش قبله یابی در 7 خرداد به کمک خورشید

به نام خدا


مقدمه1:در طول سال تابش خورشید بر کره ی زمین یکنواخت نیست گاهی عمود تر و گاهی مورب تر است و محل طلوع و غروب خورشید در مشرق و مغرب مکان هر ناظر زمینی یکنواخت نیست.
مقدمه 2: کره ی زمین دارای سه مدار مهم است :(هرچند مدارات دیگری هم روی کره ی زمین فرض می شود)
1.مدار راس السرطان 2.استوا 3. مدار راس الجدی
?نسبت تابش خورشید به این مدارات:
1.مدار راس السرطان:خورشید برمناطق واقع برآن یکبار عمود می شود:اول تیر
2.استوا :خورشید دو بار عمود می شود :اعتدالین
3.مدار راس الجدی: خورشید برمناطق واقع برآن یکبار عمود می شود:اول دی
4. مناطق خارج از دو مدار راس السرطان و راس الجدی:اصلا عمود نمی شود در این مناطق.مثل ایران
5.مناطق بین دو مدار راس السرطان و استوا و راس الجدی و استوا:خورشید دو بار عمود میشود :یکبار وقتی که می خواهد میل شمالی پیدا کندو یکبار وقتی که میل جنوبی پیدا میکند و می آید به سمت استوا(به نسبت نیمکره ی شمالی).
?تطبیق بحث:بررسی تابش خورشید نسبت به شهر مکه
خورشید بر شهر مکه در سال دو بار عمود می تابد واز مناطقی است که در دسته ی 5 قرار می گیرد و بین استوا و مدار راس السرطان است. این دو روز 7 خرداد و 25 تیر است،که خورشید دقیقا عمود می تابد و در زمان ظهر شرعی مکه بر کعبه عمود است و این سبب می شود که شاخص در مکه سایه نداشته باشد.
?نتیجه گیری: ما می توانیم در این دو روز با قرار گرفتن روبه روی خورشید در زمان ظهر مکه رو به قبله باشیم و یا با نصب شاخص خلاف سایه را نشانه گذاری کرده و قبله را تعیین کنیم.
ظهر شرعی مکه:به وقت رسمی ایران
7 خرداد:13:48 و 25تیر:13:57 خواهد بود.

✍️محمدجواد نوروزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *