یک سیاره بیگانه اتمسفر خود را در اثر برخورد عظیمی از دست داد!!