یافتن حیات ممکن است در سیاراتی راحت‌تر باشد که با زمین قبلی مطابقت دارند!!