کشف سه سیاره آخری رصد شده توسط تلسکوپ کپلر قبل از بازنشستگی!!