هشت روشی که بوسیله آنها ما می‌دانیم سیاه‌چاله‌ها واقعاً وجود دارند!! قسمت چهارم:‌ همراه نامرئی