ناسا کیوب ست را برای ارزیابی منشا پلاسمای داغ در تاج خورشید انتخاب کرد!!