ناسا و ULA لوسی را  برای ماموریت یافتن “فسیل”های تشکیل سیاره‌ای پرتاب کردند