منشاء سیارک ریوگو در سحابی خورشیدی، توسط کربناتها رمزگشایی شده است!!