ممکن است یک بلوک ساختمانی از زندگی در ابرهای غبار کیهانی قبل از رسیدن به زمین شکل گرفته باشد