ممکن است ماه در واقع هرگز میدان مغناطیسی قوی نداشته باشد!!