مطالعه پیشگامانه تلسکوپ فضایی جیمز وب در مورد یک دیسک تشکیل دهنده سیاره به کشف سیارات فراخورشیدی آینده اشاره می کند!!