مطالعه جدید پیشنهاد می‌کند که انبساط جهان به طور مستقیم بر رشد سیاهچاله‌ها تأثیر می‌گذارد