قدیمی ترین سیاهچاله شناخته شده در حال خوردن کهکشان خود است