فیزیکدانان برای اولین بار ذرات ایکس مرموز را در «سوپ اولیه» شناسایی کردند!!