طرحی برای تعقیب اولین بازدیدکننده بین ستاره‌ای شناخته شده