ضربه به یک سیاهچاله فرضی می‌تواند باعث ایجاد یک بمب دیوانه‌وار شود