شناسایی سیگنال‌های عجیبی که قبلاً هرگز ندیده بودیم!!