ستاره شناسان یک شی غبار مرموز را پیدا کردند که به دور یک شیی ستاره مانند می‌چرخد!!