ستاره‌شناسان دومین سیاره به اندازه زمین را در منظومه شمسی عجیب غریبی پیدا کردند!!