رصد سیاره فومی با ابرهای شنی توسط تلسکوپ فضایی وب!!