در بازوی کهکشان راه شیری یک شکستگی تشخیص داده شد!!