حل پارادوکس تشکیل ابرسیاهچاله پر جرم توسط ابر رایانه!!