جهان سریعتر از آنچه در مدلهای رایج در کیهان‌شناسی پیش‌بینی می‌شود در حال انبساط است!!