تلسکوپ فضایی جیمز وب عکس شگفت انگیزی از کمربند سیارکی بیگانه گرفت!!