تلسکوپ فضایی جیمز وب با مشکل حسگر در اعماق فضا مواجه شد