تلسکوپ فضایی اقلیدس تصاویر جدیدی از کیهان رونمایی کرد