تلسکوپ جدید و بهبود یافته سنجاقک یک آشکارساز گاز کهکشانی است!!