تصویر تلسکوپ فضایی جیمز وب به باغ کهکشانی از ستارگان در حال جوانه زدن (تصویر)