براساس تحقیقات جدید، یک چهارم ستاره‌های خورشید مانند سیارات خود را می‌بلعند!!