اگر زمین یک سیاره فراخورشیدی بود،جیمزوب می‌توانست تشخیص دهد که یک تمدن هوشمند در اینجا وجود دارد!!