اجسامی که به دور ستارگان دیگر می‌چرخند ممکن است عجیب‌تر از آنچه باشند که تصور می‌شود!!