آیا انرژی تاریک، فضای خالی بین خوشه‌های کهکشانی ایجاد می‌کند؟