41000  سال پیش شفق‌های قطبی در نزدیکی خط استوا پدیدار می‌شدند!!