کشف مولکول‌های پیچیده در کهکشان باستانی در نزدیکی طلوع کیهانی