کشف تکتونیک گسل سن آندریاس مانند در قمر زحل، تیتان