هابل شواهدی از بخار مداوم آب در یک نیمکره اروپا پیدا کرد