نقشه کیهانی سه بعدی جدید یک میلیون کهکشان پنهان را نشان می‌دهد!!