لوسی در حین پرواز از کنار سیارک دینکینش کمی غافلگیر شد!!