عطارد در اولین عکس پرواز ماموریت اروپا و بپی‌کولومبوی ژاپن محصورکننده به نظر می‌رسد!!