شهرونددانشمندان شیئی شبیه مشتری جوان را پیدا کردند که در جستجوی سیارات فراخورشیدی قبلی نادیده گرفته شده بود!!