شناسایی بلورهای کوارتز در اتمسفر یک سیاره فراخورشیدی تلسکوپ فضایی جیمز وب!!