سیارکی به اندازه هرم بزرگ جیزه از نزدیکی زمین به آرامی رد شد