سنگین‌ترین ستاره نوترونی کشف شده تا کنون، «بیوه سیاه» ای است که جفت خود را می‌خورد!!