سفر در زمان فقط با جدول زمانی موازی امکان‌پذیر است!!