سردترین یخ بین ستاره ای که تا به حال دیده شده است توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب کشف شد!!