ستی: چرا هوش فرازمینی بیشتر مصنوعی است تا بیولوژیکی؟