ستاره شناسان جرم، خواص مداری و ویژگیهای جوی شش سیاره فراخورشیدی را تجزیه و تحلیل می‌کنند