ستاره‌شناسان بزرگترین مولکول را در یک دیسک تشکیل دهنده سیاره کشف کردند!!