زمان را با استفاده از آبگردان بزرگ بگویید!! مشاهده گذر سرس از مقابل کهکشان ام 100!!