دانشمندان پالسهایی را از یک انفجار رادیویی سریع مشاهده کرده‌اند که ممکن است از یک ستاره نوترونی منشا گرفته باشد!!